Dorpsarchief van

Archief

Tsjerkedoar

Yngong fan de grutte tsjerke troch de toer.
De doar sit oan de binnekant fan  de muorre, der de toe

Yngong fan de grutte tsjerke troch de toer. De doar sit oan de binnekant fan de muorre, der de toer fan opboud is. De muorre is der 1,25 m. dik

lees meer

Tsjerketoer 1936 en 1940

De earste foto is makke doe de toer 200 jier bestie en de twadde is fan 1940.

De earste foto is makke doe de toer 200 jier bestie en de twadde is fan 1940.

lees meer

Wjitteringswei en Andringastrjitte

Gesicht fan de Wjitteringswei nei de Andringastrjitte. De fotgraaf hat stien foar de eardere garaazj

Gesicht fan de Wjitteringswei nei de Andringastrjitte. De fotgraaf hat stien foar de eardere garaazje fan v.d.Krieke. Wannear soe dit printsje makke weze? De beamen rjochts binne noch jong en foar de wenning fan de smederij stiet in grutte peal mei elektryske as miskyn ek wol tillefoan trieden?

lees meer

Efterkante Braksdyk

Dizze foto koe wol makke weze fan f it wetter, efter eartiids de pleats fan Pieter Hoekstra (dernei

Dizze foto koe wol makke weze fan f it wetter, efter eartiids de pleats fan Pieter Hoekstra (dernei v.d.Bij en no de wenning fan Jisse Scheper). It fierste gebou is de houten wenning fan Lutsen Bottema, derfoar de wite wenning fan de pleats fan (Ber)Nardus Waringa, dy mei de foarein nei de Boarn stie en dan derfoar de grutte skuorre fan de pleats fan Roel van der Velde. Wa noch wat mear wit oer dizze foto graach reageare.

lees meer

Fan Westein f

Gesicht nei de toer ta fan it Westein f. De gebouwen rjochts wit ik net, wa kin my mear hjiroer fer

Gesicht nei de toer ta fan it Westein f. De gebouwen rjochts wit ik net, wa kin my mear hjiroer fertelle?

lees meer

« | | 1 2 3 4 5 | | »