Dorpsarchief van

Archief

Categorie: Afbeeldingen

Sub-categorie: Foto's / dia's

buorkerij

Welke buorkerij kin dit wêze?

Hercules

Gymnastyk klup Hercules. Wij wolle graach witte wa op dizze foto steane. De medalje kast en it faandel binne yn it museum te sjen. Wie kin ús mear fertelle oar de minsken op de foto en mei hokfoar gelegenheid is de foto makke. Dat soe noch wêze yn de âlde gymastyk seal.

Hercules

Gymnastyk klup Hercules. Wij wolle graach witte wa op dizze foto steane. Wa kin ús mear fertelle oar de minsken op de foto en mei hokfoar bysûndere gelegenheid de foto makke is. Allegearre binne se ferklaaid.

beukerskoalle

Is dit de beukerskoalle?. Wij wolle graach witte wa op dizze foto steane. De liedster mei it krúske boppe de holle is dat Gatske Piersma? Wêr en wannear is de foto makke?

beukerskoalle

Wa steane hjir op en wannear makke?

bosksingel

De Bosksingel is alhiel kapt west yn 1982. Utsein de populieren op it dwersein efteryn.

Borduurlape

Oanwinst foar museum. Op sneon 5 jannewaris 2008, hat it Boarnster museum “Aldheidskeamer Uldrik Bottema” in letterlape krigen fan Martha Kist en har man Henk Dijkstra. De letterlape is makke troch Sjoukje Cancrinius dy berne is yn 1829 yn it Hearrenfean. Har heit Pieter wie sulversmid en kaam letter yn Aldeboarn oan de Weaze te wenjen, it hûs dêr’t no Roel Haayes wennet. Sjoukje waard tsjinstfaam by dominy Arjen Holkema van Buwalda, dy wenn

De Boarn by Jinswâlde

Gesicht op Aldeboarn fanôf Jinswâlde

Nuts beukerskoalle

Fan dyjinge dy op dizze foto steane binne de nammen net bekend. Wa soe ús helpe kinne om se boppe wetter te krijen?

1