Dorpsarchief van Aldeboarn

Home

Fan de Stifting “Doarpswurk” yn Raerd, krych it Boarnster Museum “Aldheidskeamer U

Fan de Stifting “Doarpswurk” yn Raerd, krych it Boarnster Museum “Aldheidskeamer Uldrik Bottema” de kâns, om mei te dwaan oan in projekt, om it argyf, dat wij bewarje yn de Waach, op ynternet  foar elkenien sichtber te meitsjen.

De earste foto’s binne der no pleatst.

Ûnder it kopke archief kinne jo se besjen. Yn koarten hoopje wy mear sjen te litten.

En at je noch wat bekends op de foto’s sjogge hoopje wij dat jo kontakt mei my opnimme.

Alfêst betanke!

Hâns Brandsma.

En foar eltsenien is belangryk;

neat fuort gooie foardat jo frege hawwe,

at it Boarnster museum ek belangstelling hat!!