Dorpsarchief van Oudeschoot

Home

De afbeelding toont het wapen van Oudeschoot waarvan delen in het wapen van Heerenveen zijn verwerkt

De afbeelding toont het wapen van Oudeschoot waarvan delen in het wapen van Heerenveen zijn verwerkt

Het dorp Oudeschoot is een van de 15 dorpen binnen de Gemeente Heerenveen en telt rond de 1500 inwoners.Het dorp wordt doorsneden door rijksweg 32 en valt daardoor uiteen in een zuidelijk (centrum) deel en een (kleiner) noordelijk deel. Het zuidelijk gelegen deel grenst aan het hoofddorp van de Gemeente: Heerenveen. Het noordelijk deel grenst direct aan de bossen van Oranjewoud.

De geschiedenis van Oudeschoot
Oudeschoot is een dorp met een rijk verleden. Het ontstaan van Oudeschoot heeft te maken met een hoge zandrug in het landschap langs de grillig gevormde rivier "de kuinder" of "de tjonger". Volgens de geschiedschrijvers was hier van nature sprake van een relatief veilige woonplaats tegen eventuele hoge waterstanden.

Vanaf ca 1300 wordt de naam Scooterburen genoemd, als plaats voor een klooster "voor Duitse adellijke jonkvrouwen" De naam Scooterburen veranderde later in de naam Oudeschoot, of zoals we in het fries zeggen Aldskoat.

Oudeschoot groeide later uit tot hoofdplaats van de Grietenij Oud-Schoterland. Het Grietenijhuis "de drie pilaren"nog altijd n het centrum van Oudeschoot en is thans als café in gebruik. Later is uit de Grietenij Oud-schoterland de Gemeente Schoterland ontstaan. Weer later is de gemeente Schoterland opgegaan in het veel grotere Heerenveen.

In de eerste volkstelling van 1749 bleek dat Oudeschoot 280 inwoners telde, waaronder 7 herbergiers, 1 bakker, 1 gortmaker, 1 kuiper, 3 schoenmakers 1 koopman, 1 voerman, 5 timmerlieden met knechts en een molenaar.

 

In 1315 werd de eerste kerk van Oudeschoot gebouwd. Deze werd in 1610 vervangen door een kerk met zadeldaktoren. De huidige zaalkerk uit 1752 is ingewijd op 26 november van dat jaar. De kerk is gebouwd in opdracht van de grietman van Schoterland, Menno Coehoorn van Scheltinga.
In de gevelsteen boven de ingang van de kerk prijkt de naam van Menno Coehoorn van Scheltinga. 

Deze grietman besliste dat in 1750 raads en rechtszittingen naar Heerenveen verplaatst moesten worden. Deze plaats was in 1551 gesticht en droeg tot dan de naam: "Schoteruitburen".

Het rijke veengebied ten noordoosten van Oudeschoot werd ontgonnen door de grote veenbazen Cuyk, Foets en Dekema. Met het verschijnen van andere energiebronnen is de veenontginning ook in dit gebied tot staan gekomen. Wat rest zijn grote herenhuizen waar deze en andere heren in hebben gewoond.

Middels een aantal foto´s zullen we een paar van deze herenhuizen aan u tonen.