Dorpsarchief van Easterwierrum

Home

Fan herte wolkom op de side fan de Histoaryske Kommisje Easterwierrum.Yn it foarjier fan 2012 binne

Fan herte wolkom op de side fan de Histoaryske Kommisje Easterwierrum.

Yn it foarjier fan 2012 binne we útein set mei Histoaryske Kommisje  Easterwierrum. Op dorpsarchieven is een beperkt oantal foto's te sjen. Foar mear foto's, bylden en ynformaasje oer Easterwierrum sjoch dan op webside www.easterwierrum.nl/weromblik.